DGL Global Lojistik

Ağırlık ve Boyut Kontrolleri T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

|

 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 

Bilindiği üzere, 13/07/2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6001 No’lu Kanunun 36 ncı maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesi değiştirilmiştir.

 

Söz konusu değişiklik çerçevesinde Bakanlığımızca yayımlanması gereken “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller, Ağırlık ve Boyut Kontrolü Usul ve Esasları İle Tartı Toleransları Hakkında Yönetmelik” hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar;

 Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı ve/veya azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yükleme yapan “kamyonet” cinsi taşıtlar için 13.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere; sadece 65 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan idari para cezasının uygulanması,

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci maddesi ile 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 35 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

                                                                                                                                                     BİNALİ YILDIRIM 

                                                                                                                                                              BAKAN